ساعت کار سایر واحدهای سرکنسولگری
دوشنبه تا جمعه
9 تا 17
ساعت کار بخش کنسولی و دانشجویی
دوشنبه تا جمعه
9 الی 13

گالری فیلم